• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
Krever innlogging: Valgfri innlogging til: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
  • {{sprakVariabler[innlogging.InnloggingsTekst]}}
    hjelp

    {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}} hjelp

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}


{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre til skjemaet

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Søk om å bli støttekontakt

KVA ER EIN STØTTEKONTAKT?

Ein støttekontakt er ein person som over tid og gjennom samvær skal gje hjelp til meiningsfull fritid,sosialt samvær, venskapleg rådgjeving og hjelp.

Oppdraget er på brukaren sine premiss,føresetnader og interesser.

Støttekontakt er eit supplement til andre tenester (for eksempel heimehjelp),ikkje ei erstatning.

KVEN TRENG STØTTEKONTAKT?

Det er mange,både born, unge og vaksne som treng støttekontakt. Årsak kan vera m.a. ulike funksjonshemmingar,alder,psykiske vanskar eller sosiale problem. Nokon treng hjelp i ein overgangsfase, medan andre treng støtte over fleire år.


LOVGRUNNLAGET

Helse-og omsorgstjenesteloven § 3-2.
§ 3-2 punkt 6 omfattar m.a. "Personlig assistanse,herunder praktisk bistand, opplæring og støttekontakt."
"Det er formål å bidra til å gjøre den enkelte mest mulig selvhjulpen i dagliglivet. Bistand til å delta i fritidsaktiviteter omfattes også. Støttekontakt er nevnt i lovteksten som et eksempel på å gi personlig assistanse til deltagelse i fritidsaktiviteter."

KVEN KAN VERTE STØTTEKONTAKT

Menneske som treng støttekontakt er svært ulike, derfor må og støttekontaktane vera ulike.
Ein støttekontakt skal helst ha fyllt 18 år (yngre vert vurdert ved aktuelle oppdrag der ein ser det kan fungera).
Det er viktig at du er stabil og påliteleg,har ein avklart livssituasjon og du bør helst kunne binde deg for ei tid.Det er ein fordel at ein har felles interesser saman med brukar.
Det viktigaste er å vere eit medmenneske.

KORLEIS VERTE STØTTEKONTAKT

Ein kan vende seg direkte til Kvam Herad, kultureininga.Skjema for å melde interesse ligg på www.kvam.no.

ARBEIDSAVTALE

Får du oppdrag som støttekontakt i Kvam herad vert det inngått ein skriftleg oppdragsavtale.

Som oppdragstakar for Kvam herad, må ein retta seg etter Kvam herad sitt etiske reglement.
Det er krav om politiattest.

Vanlegvis er oppdraga 8-20 timar i mnd.
Underskrivne timelister skal leverast/sendast ein gong pr mnd, innan den 20. Utbetaling den 12. månaden etter.

Støttekontaktar vert løna som ufaglært assistent.
Oppdragsavtale vert gjort i samsvar med vedtaket, vanlegvis for eit år om gongen.


RETTLEIING

Ved oppdragsavtale som støttekontakt får du tildelt ein fagperson som rettleiar.TEIEPLIKT

Som støttekontakt må du underskriva teieplikt.

UTGIFTER

Kvam herad har fylgjande retningslinjer for dekking av utgifter i samband med støttekontaktoppdrag:
1. Utgifter vert godtgjort mot kvittering inntil
kr 200,- pr mnd dersom anna ikkje er avtalt. Dette gjeld eigne utgifter støttekontakten har saman med brukar, - td kinobillett, kafebesøk, billett i symjehall osv.
2. Utgifter til bruk av eigen bil i oppdraget vert dekka etter kommunale satsar opp til 150 km pr mnd etter køyrerekning, dersom anna ikkje er avtalt. Gjeld når støttekontakt har brukar med i bilen.
3. Utgifter ut over dette,td spesielle arrangement eller turar, må godkjennast på førehand av sakshandsamar.


OPPSEIING

Oppdragsavtalen kan seiast opp av kvar av partane når ein finn at tiltaket ikkje fungerar hensiktsmessig, eller grunnlaget for tiltaket fell bort. Det er ein mnd gjensidig oppseiing.

Dersom du tenkjer at dette kanskje er noko for deg så ta kontakt!
Ta kontakt med Kvam herad :468 78 369 eller stottekontakt@kvam.kommune.no
Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Dersom du vel å avbryta ved f.eks. å lukka nettlesarvindauga eller trykka på Avbryt-knappen og deretter stadfestar at du vil avbryta utfyllinga, vil all informasjon verta borte.
  3. Ingenting vert sendt inn før du sjølv ber om det ved å velgja Send inn-knappen. Knappen kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.


* Tyder obligatorisk for utfylling.

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Vent...

Loader

Skjemaeigar: Kvam herad | Telefon: 56 55 30 00 | E-post: postmottak@kvam.kommune.no

Denne sida brukar informasjonskapslar. Informasjonskapslar lagrar opplysningar i din nettlesar til statistikkføremål og for å forbetra funksjonaliteten til nettsida. For detaljerte opplysningar om vår bruk av informasjonskapslar, klikk Hjelp.
Lukk
Hjelp
Under finn du oversikt over informasjonskapslane som vert nytta på sida. Ved å nytta denne nettsida samtykkjer du til at informasjonskapslane kan lagrast i din nettlesar. Om du ikkje samtykkjer må du stilla inn din nettlesar til å ikkje akseptera lagring av informasjonskapslar. Dette kan gå ut over funksjonaliteten på nettsida.
Bruk av informasjonskapslar vert regulert av ekomlovens §2-7b.
ASP.NET_SessionId:Vert brukt av ASP.NET for å identifisera kvar enkelt brukar.
GodkjentCookies:Vert brukt for å vita om brukaren har akseptert bruk av informasjonskapslar.
_ga:Vert brukt av Google Analytics for å skilja kvar enkelt brukar.